UKJu mund të kryeni në cdo kohë, pagesën e faturave të UKT, UKD dhe UKKO. Kjo pagesë kryhet në kohë reale, pa tejzgjatje radhësh, mund të kryhet në cdo ditë të javës, edhe përtej orareve zyrtare. 
Klient! Ju detyrimisht do të pajiseni me mandat, të firmosur dhe vulosur nga agjenti, i cili shërben si dokument për pagesën e kryer.