CFARË DO TË RAPORTONI? Nëse keni marrë apo evidentuar ndonjë informacion që ju drejton të ngreni dyshime për aktivitet potencialisht të dyshimtë apo të pazakontë, siç mund të jetë mashtrimi i klientit, aktivitete të kryera nga individë të lidhura me pastrim parash, mashtrim klienti, ose financim terrorizmi, atëherë raportoni këto informacione pranë AK-INVEST. Fushat me yll (*) janë të detyrueshme.

Ju lutem mundësoni informacionin për agjentin

Informacioni per Aktivitetin