USD     Blihet: 102.51 | Shitet: 103.69
EUR     Blihet: 122.31 | Shitet: 122.89
CHF     Blihet: 110.66 | Shitet: 112.39
GBP     Blihet: 141.27 | Shitet: 142.98
AUD     Blihet: 74.40 | Shitet: 79.19
CAD     Blihet: 80.03 | Shitet: 85.18
USD     Blihet: 102.51 | Shitet: 103.69
EUR     Blihet: 122.31 | Shitet: 122.89
CHF     Blihet: 110.66 | Shitet: 112.39
GBP     Blihet: 141.27 | Shitet: 142.98
AUD     Blihet: 74.40 | Shitet: 79.19
CAD     Blihet: 80.03 | Shitet: 85.18

Investime ne fonde pensioni

Fondi i Pensioneve Private SIGAL LIFE UNIQA ju fton që të mendoni për pensionin tuaj sa më herët të jetë e mundur, në mënyrë që të ruani të njëjtin standard jetese edhe në moshën e pensionit. Në dallim nga pensioni shtetëror, pensioni privat i SIGAL LIFE UNIQA ofron më shumë fleksibilitet në kontribute dhe në rast fatkeqësie shumat e patërhequra janë pronë e trashëgimtarëve.
• Pension pleqërie, kur mbush moshën për pension sipas ligjit për Sigurimet Shoqërore Shtetërore. Vlerën e kontributit dhe kohën e tërheqjes së tij e përcaktoni vetë.
• Pension të parakohshëm: 5 vjet para se të mbushni moshën për pension, sipas ligjit për Sigurimet Shoqërore Shtetërore
• Pension invaliditeti: në rast sëmundje ose aksidenti gjatë kohës së sigurimit
• Pension familjar: në rast fatkeqësie të të siguruarit