USD     Blihet: 101.51 | Shitet: 102.70
EUR     Blihet: 108.61 | Shitet: 109.80
CHF     Blihet: 110.32 | Shitet: 113.34
GBP     Blihet: 124.91 | Shitet: 128.33
AUD     Blihet: 64.30 | Shitet: 67.88
CAD     Blihet: 72.72 | Shitet: 78.42
USD     Blihet: 101.51 | Shitet: 102.70
EUR     Blihet: 108.61 | Shitet: 109.80
CHF     Blihet: 110.32 | Shitet: 113.34
GBP     Blihet: 124.91 | Shitet: 128.33
AUD     Blihet: 64.30 | Shitet: 67.88
CAD     Blihet: 72.72 | Shitet: 78.42

KREDI ME AFAT

Kredi per Inventar


Kredi per Investime


Kredi per Sektorin e Ndertimit


Kredi Llogarite e Arketueshme


Kredi me Peng Depoziten


Kredi per biznese Startup


Kredi per Inventar
Me ane te kesaj kredie mundesohet disponimi i fondeve per blerjen e inventarit, mallrave, lendeve te para, financimin e kapitalit qarkullues etj.
Afatet dhe Kushtet e Kredise
- Shuma maksimale e kredise deri ne 30,000,000 Leke ekuivalente ne monedhe te huaj.
- Afati i kredise shkon deri ne 5 vjet
- Norma e interesit fillon nga 8%
- Komisioni i disbursimit eshte 1%
- Sigurimi i Kredise varet nga shuma e kredise dhe marredhenia e klientit me institucionin.
Kredia do te sigurohet minimalisht nepermjet dorezanise dhe bllokimi ne favor te institucionit te pasurie te paluajtshme ose te luajtshme.
Me disbursimin e kredise, pagesat transferohen ne llogari te furnitoreve sipas faturave/situacioneve/preventiveve
- Per informacione te metejshme telefononi ne +355692088200.