Apliko për agjent

Të dhëna të përgjithshme për aplikimin

Agjent i transferimit te parave (Moneygram) dhe sherbimete te AK-Invest (utilitete)
Ndermjetes i sherbimete te AK-Invest (utilitete)STATUSI I SUBJEKTIT

I Pa regjistruar ende ne QKBADRESA E USHTRIMIT / E KERKUAR E AKTIVITETITOBJEKT I AKTIVITETITA JENI AKTUALISHT I HAPUR PER TE USHTRUAR AKTIVITETIN?

PO

JO

Vendosni daten e menduar te hapjesA KA PATUR PARTNERITET KY SUBJEKT ME OFRUES TE TJERE TE SHERBIMEVE TE TRASNFERTAVE TE PARAVE

PO

Vendosni emrin e kompanise dhe kohezgjatjen e marredhies kontraktuale

Jo

TE DHENA TE PERGJITHSHME PER ADMINISTRATORIN/ORTAKUN/ET

TE DHENA TE PERGJITHSHME PER ADMINISTRATORIN/ORTAKUN/ET

Aplikanti Marre ne dorezim ______________________________Mund ta shkarkoni dokumentin dhe me pas ta ngarkoni serisht te plotesuar! Shkarko
Ngarko dokumentin