KREDI PËR INDIVIDË

Kredia Individuale Konsumatore

10-15%

Kredia Individuale për Investim

10-15%

Kredia Individuale Konsumatore

15-17%

KREDI PËR BIZNES

Kredia për Investim

8-11%

Kredi Overdrafti

8-13%

Kredia për Inventare

8-12%

Kredia Agro-Bujqësore

14%
PAGESA UTILITARE

Pagesa të UKD

Pagesa të UKT

Pagesa të gjobave të policisë rrugore

Pagesa të OSHEE

Pagesa të ALBtelecom dhe Eagle

Pa komision

30ALL komision

100ALL komision

Pa komision

Pa komision