OSHEEJu mund të kryeni në cdo kohë pagesën e energjisë elektrike dhe me tarifë 0.
Klientë! Ju detyrimisht do të pajiseni me mandat, të firmosur dhe vulosur nga agjenti, i cili shërben si dokument për pagesën e kryer. 
Për më tepër, nëse dëshironi, deklaroni numrin e telefonit tek agjenti që proceson në programin me OSHEE, dhe menjëherë për pagesën që kryet, OSHEE ju dërgon një mesazh telefonik (sms), sipas të cilit konfirmon kryerjen e pagesës suaj.