Albtelecom
Ju mund të kryeni në cdo kohë, pagesën e faturave të ALBtelecom dhe Eagle Mobile. Kjo pagesë kryhet në kohë reale, me 0 tarife, pa tejzgjatje radhësh, mund të kryhet në cdo ditë të javës, edhe përtej orareve zyrtare. 
Klient! Ju detyrimisht do të pajiseni me mandat (të firmosur dhe vulosur nga agjenti), i cili shërben si dokument për pagesën e kryer.