AK Invest

Kredi me afat

Kredi

BIZNESI PËR INVENTAR

MBI LLOGARINË E ARKËTUESHME

PËR OVERDRAFT BIZNESI

BIZNESI PËR INVESTIM

ME PENG DEPOZITËN

PËR SEKTORIN E NDËRTIMIT

BIZNESI PËR START-UP

PËR AGROBIZNES