USD     Blihet: 104.31 | Shitet: 105.75
EUR     Blihet: 123.11 | Shitet: 123.89
CHF     Blihet: 112.22 | Shitet: 113.90
GBP     Blihet: 134.22 | Shitet: 136.97
AUD     Blihet: 71.76 | Shitet: 76.11
CAD     Blihet: 75.34 | Shitet: 79.91
USD     Blihet: 104.31 | Shitet: 105.75
EUR     Blihet: 123.11 | Shitet: 123.89
CHF     Blihet: 112.22 | Shitet: 113.90
GBP     Blihet: 134.22 | Shitet: 136.97
AUD     Blihet: 71.76 | Shitet: 76.11
CAD     Blihet: 75.34 | Shitet: 79.91

Treguesit financiare

në Lek 2019 2018 2017 Ndryshimi në përqindje
Bilanci
Totali i aktivit 1,351,273,553 1,240,065,291 1,320,715,398 8.97%
Hua për klientët 156,229,360 141,830,414 133,517,018 10.15%
Kapitali aksioner 853,310,600 766,910,000 666,210,000 11.27%
Totali i kapitalit 1,054,814,734 923,772,786 831,921,058 14.19%
Të ardhura dhe shpenzime
Fitimi neto 148,184,805 108,994,585 124,046,424 35.96%
Të ardhura neto nga interesat 7,647,098 10,742,892 11,016,358 -28.82%
Të ardhura neto nga komisionet 269,243,331 264,695,469 267,018,186 1.72%
Shpenzime operative 103,544,396 100,957,292 107,776,997 2.56%
Treguesit e performancës
Kthimi nga aktivet (ROA) 10.97% 8.79% 9.39%
Kthimi nga kapitali (ROE) 17.37% 14.21% 18.62%
Huatë me probleme/Portofolin e huave (PAR) 23.38% 22.48% 10.36%

Degët

Gjej pikën më të afërt

Hap Hartën