FATCA

FATCA (Ligji Për Përputhshmërinë me Llogaritë e Huaja) është legjislacion amerikan shpallur në 18 Mars 2010 që ka hyre në fuqi prej 1 Korrik 2014. FATCA është një kërkesë rregullatore kundrejt intitucioneve të huaja financiare për të raportuar mbajtësit e llogarive nga klientet e tyre amerikane. AK-INVEST njeh rëndësinë e FATCA dhe është në përputhje me kërkesat saj. Numri i identifikimit GIIN i AK-INVEST është Q6LTTY.99999.SL.008. Përmbushja e kërkesave identifikim dhe raportim të klienteve bazohet në dhënien e pëlqimit nga ana e tyre.