Kredia startup eshte nje produkt i krijuar per ti ardhur ne ndihme zhvillimit dhe 

hapjes se bizneseve te reja qofshin ato persona fizike apo juridike. Kjo eshte nje 

menyre e lehte financimi, per nje shume te caktuar me kolateral, perveç garancise 

individuale te aksionerit / ve.

Kete kredi mund ta perfitojne te gjithe biznesit e rregistruar te pakten 1 vit perpara 

momentit te aplikimit per kredi. Kjo kredi duhet te sigurohet me kolateral pasi risku i 

vazhdueshmerise se bizensi eshte i larte. 

Duhet te paraqitet nje plan i qarte biznesi, ku te jene te sapeciikuara sakte te ardhurat e 

pritshme. Nese do te jete e nevojshme te ardhurat e nje kompanie tjeter ne cilesine e 

dorezanesit mund te merren ne konsiderate.
 

Afatet dhe Kushtet e Kredise

  • Shuma maksimale e kredise Deri ne 7,000,000 Leke*ekuivalenti ne monedhe te huaj
  • Afati i kredise Deri ne 5 vjet
  • Norma e interesit Fillon nga 13%
  • Komisioni i disbursimit 1%


Kredia do te sigurohet minimalisht nepermjet dorezanise dhe bllokimit si kolateral te nje pasurie te 

paluajtshme.

Sigurimi i Kredise varet nga shuma e kredise dhe marredhenia e klientit me institucionin.

* Deri ne 70% te vleres totale te investimit


Per informacione te metejshme telefononi ne +355692088200.

                     Apliko këtu për këtë kredi

Shkruani shumën që doni të merrni:
Norma e interesit:
 %
Vitet
Muaj shtesë nëse ka: