Ak-Invest ne bashkepunim per marrjen e masave per gjendjen e jashtezakonshme do te shqyrtoje shtyrjen e pagesave me kërkesë specifike nga individë dhe persona juridikë të prekur në mënyrë efektive nga situata e gjëndjes së jashtëzakonshme, të kësteve të ardhshme të kredive dhe overdrafteve. Gjatë periudhës së shtyrjes së pagesave nuk do të aplikohet asnjë penalitet, tarifë shtesë apo komision, por vetëm interesat sipas kontratave në fuqi. Periudha e shtyrjes zgjatet deri më 30 Qershor 2020. Gjatë kësaj periudhe AK – INVEST do të shqyrtoje të gjithë kerkesat, duke siguruar në kohë përgjigjen e aplikimeve të marra në mënyrë që të përcaktojë zgjidhjen përfundimtare më të mirë për klientin Te plotesohen dhe te dergohen FORMULARET E APLIKIMIT TE DERGOHEN ME E-MAIL NE [email protected]

Degët

Gjej pikën më të afërt

Hap Hartën