Albtelecom
Ju mund të kryeni në cdo kohë pagesën e Albtelecom dhe Eagle mobile me tarifë 0. Kjo pagesë kryhet në kohë reale, pa tejzgjatje radhësh dhe mund të kryhet në cdo ditë të javës, edhe përtej orareve zyrtare
Klientë! Ju detyrimisht do të pajiseni me mandat, të firmosur dhe vulosur nga agjenti, i cili shërben si dokument për pagesën e kryer.