Me ane te kesaj kredie mundesohet disponimi i fondeve dhe kapitalit te nevojshem 

per zhvillimin e projekteve ne sektorin e ndertimit privat dhe publik. Ofrohen paketa 

fleksibel te produkteve per biznest persa i perket llojit te kredise, shumes, planit te 

ripagimit, kohezgjatjes, etj.

Afatet dhe Kushtet e Kredise

  • Shuma maksimale e kredise Deri ne 20,000,000 Leke ekuivalenti ne monedhe te huaj
  • Afati i kredise Deri ne 5 vjet
  • Norma e interesit Fillon nga 8%
  • Komisioni i disbursimit 1% 


Kredia do te sigurohet minimalisht nepermjet dorezanise dhe bllokimit ne favor te institucionit te 

pasurie te paluajtshme ose te luajtshme. 

Sigurimi i Kredise varet nga shuma e kredise dhe marredhenia e klientit me institucionin.

Me disbursimin e kredise, pagesat transferohen ne llogari te furnitoreve sipas 

faturave/situacioneve/preventiveve

* Deri ne 70% te vleres se investimit


Per informacione te metejshme telefononi ne +355692088200.

                     Apliko këtu për këtë kredi

Shkruani shumën që doni të merrni:
Norma e interesit:
 %
Vitet
Muaj shtesë nëse ka: