Me ane te kesaj kredie mundesohet disponimi i fondeve per te hapur nje biznes te ri si 

dhe per te zgjeruar ate aktual. Financohet blerja e linjave te prodhimit, ndertesave, e 

aktiveve te tjera fikse, per ndertimin, rinovimin e zgjerimin e biznesit tuaj.

Afatet dhe Kushtet e Kredise

  • Shuma maksimale e kredise Deri ne 30,000,000 Leke ekuivalenti ne monedhe te huaj
  • Afati i kredise Deri ne 7 vjet
  • Norma e interesit Fillon nga 8%
  • Komisioni i disbursimit 1% 


Kredia do te sigurohet minimalisht nepermjet dorezanise dhe bllokimit ne favor te institucionit te 

pasurie te paluajtshme ose te luajtshme. 

Sigurimi i Kredise varet nga shuma e kredise dhe marredhenia e klientit me institucionin.

Me disbursimin e kredise, pagesat transferohen ne llogari te furnitoreve sipas 

faturave/situacioneve/preventiveve

* Deri ne 70% te vleres se investimit


Per informacione te metejshme telefononi ne +355692088200.

                     Apliko këtu për këtë kredi

Shkruani shumën që doni të merrni:
Norma e interesit:
 %
Vitet
Muaj shtesë nëse ka: