Ku aplikohen parimet e biznesit te AK ?

Tek cdo punonjes i AK perfshire edhe agjentet

Si monitorohet zbatimi i parimeve te biznesit te AK ?

Zbatimi i parimeve te biznesit te AK monitorohet nepermjet pyetsorit te rrezikut jo financiar. Kjo diskutohet cdo tre muaj ne komitetin e kontrollit te AK, dhe bordin drejtues

A mbulojne cdo rast parimet e biznesit te AK ?

Nuk eshte qe per cdo pohim i parimeve te biznesit te mbuloje cdo ngjarje. Por nje sere politikash, kode te sjelljes pershkruajne rregullat dhe udhezimet ne detaje per situata dhe ceshtje specifike. Megjithate mund te ndodhin ngjarje per te cilat nuk ka politika dhe udhezime te shkruara, per te cilat mund ti referohesh parimeve te pergjithshme. Kur keni dyshime mund te drejtoheni tek mbikqyresi.

Add a comment